Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


Wymogi kwalifikacyjne dla organistów


W większości polskich diecezji oczekiwania co do umiejętności i kwalifikacji prawnych organistów są niemalże identyczne. Ponieważ nasza szkoła mieści się na terytorium diecezji przemyskiej, ale prowadzona jest przez Inspektorię Krakowską Towarzystwa Salezjańskiego, porównajmy zatem tylko regulaminy organistów obowiązujące w Archidiecezji Przemyskiej oraz Archidiecezji Krakowskiej, a szczególnie te fragmenty dotyczące absolwentów średnich szkół muzycznych.

Regulaminu Pracy Organistów Archidiecezji Przemyskiej jasno wynika, iż warunkiem objęcia stanowiska organisty stałego w parafii jest nie tylko posiadanie dyplomu ukończenia m.in. średniej szkoły muzycznej w klasie organów, ale także zaświadczenia złożonego egzaminu uzupełniającego – w domyśle – przed Archidiecezjalną Komisją ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego Archidiecezji Przemyskiej, choć w przytoczonym paragrafie fraza ta nie występuje [Zob. warunki objęcia stanowiska organisty stałego (uwaga do par. 3): Regulamin Pracy Organistów Archidiecezji Przemyskiej, Aneks 42 [w:] Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000. Statuty i aneksy, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2000, s. 390]. Rzeczony regulamin stanowi wprost, iż w przypadku absolwentów Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej uzupełnienie wykształcenia nie jest wymagane. Pomimo to, warto przytoczyć w tym miejscu zakres egzaminu uzupełniającego, o którym mowa wyżej, a chodzi o:

  1. zasady i podstawowy repertuar śpiewu gregoriańskiego,
  2. śpiewy Ordo Missae i ich harmonizacja,
  3. śpiewy obrzędowe i ich harmonizacja (chrzest, ślub, pogrzeb),
  4. repertuar nabożeństw paraliturgicznych (Jutrznia, Nieszpory, Godzinki, Gorzkie żale, Litanie, Suplikacje),
  5. wybrane zagadnienia z Liturgiki (Rok kościelny, zasady doboru pieśni itp.),
  6. prawodawstwo dotyczące muzyki kościelnej (Instrukcje Stolicy Apostolskiej, Instrukcje Episkopatu Polski, rozporządzenia archidiecezjalne) [zob. tamże].

Powyższe treści dotyczą nauczania przedmiotów, takich jak: śpiew gregoriański, nauka organowego akompaniamentu liturgicznego, śpiew liturgiczny, liturgika, prawodawstwo muzyki kościelnej.

Z kolei Regulamin Organistów Archidiecezji Krakowskiej stanowi, iż w przypadku organistów kategorii III, tj. absolwentów średnich szkół muzycznych w klasie organów (za wyjątkiem absolwentów Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej w klasie organów) wymagane jest zaliczenie w Archidiecezjalnej Szkole II stopnia oraz innych ośrodkach kształcenia wskazanych przez Archidiecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej, realizujących wymienione przedmioty: praktyka liturgiczna (15 godzin), liturgika (15 godzin), emisja głosu (15 godzin), dyrygowanie (15 godzin), chorał gregoriański (15 godzin) [Zob. uzupełnienie wykształcenia organisty: Regulamin Organistów Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2011, s. 3-4].

Z powyższych dwóch regulaminów, ale także z regulaminów innych diecezji wynika przede wszystkim to, iż samo posiadanie dyplomu ukończenia średniej szkoły muzycznej nie uprawnia do podjęcia pracy w charakterze organisty liturgicznego. Wymagane jest uzupełnienie wykształcenia. Pełne kwalifikacje daje natomiast ukończenie diecezjalnych i zakonnych szkół muzycznych II stopnia w klasie organów, czy studiów organistowskich. W związku z tym absolwenci salezjańskich szkół muzycznych lub organistowskich posiadają pełne kwalifikacje do pracy w Kościele.