Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


Organizacja


Zasadniczy wariant kształcenia organistów odbywa się na podstawie kooperacji Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu, opartej na porozumieniu o współpracy obydwu stron.

Wariant ten zakłada, że uczeń uczęszcza równocześnie do dwóch szkół z identyczną siatką godzin –

do:

Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu [SSO]

i równocześnie do:

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu [ZPSM] – w trybie dziennym to Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia, a w trybie wieczorowym to Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia.

Kształcenie odbywa się na poziomie szkoły muzycznej II stopnia i trwa 6 lat. Przedmioty o numerach 1 do 13, podane w siatce godzin, w zakładce „Koncepcja programowa szkoły”, realizowane są w ZPSM. Oceny semestralne przepisywane są do indywidualnych kart ocen uczniów SSO. Przedmioty o numerach 14 do 18 prowadzone są w SSO i wszystkie kończą się egzaminem.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia obejmuje klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 4 letnie liceum. O przyjęcie do klasy I może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym uczęszcza do klasy VI szkoły podstawowej.

O przyjęcie do klasy I Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata. Możliwe jest ubieganie się o przyjęcie do szkoły osób nieznacznie starszych, jednakże wymaga to specjalnego procedowania.

Kandydaci, którzy nie ukończyli szkoły muzycznej I stopnia powinni podczas egzaminów wstępnych wykazać się wiedzą i umiejętnościami na tym poziomie. Osoby niespełniające tego wymogu mogą ubiegać się o przyjęcie na rocznik tzw. zerowy (realizowany w SSO), mający na celu rozpoznanie umiejętności, nadrobienie zaległości i przygotowanie do egzaminu wstępnego w kolejnym roku szkolnym.

Istnieje możliwość przyjęcia do klasy wyższej niż pierwsza. Wówczas konieczne jest zdanie egzaminów dodatkowych [zob. Materiały dodatkowe dla kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza OSM i PSM II stopnia, Instrumentalistyka]. Kandydat zdaje egzamin z instrumentu głównego, z fortepianu oraz egzaminy z wszystkich przedmiotów teoretycznych, które są realizowane w klasach niższych.

Wysokość opłaty za naukę w SSO ustala Zarząd Fundacji na początku każdego roku szkolnego. W roku szkolnym 2022/2023 była to kwota 80 zł miesięcznie. Natomiast koszt nauki na roczniku tzw. zerowym dostosowujemy indywidualnie do umiejętności i potrzeb każdego ucznia.

 

Inny wariant kształcenia

W przypadku, gdy kandydat jest już uczniem ZPSM, ale w innej specjalności niż gra na organach, a chciałby nabyć dodatkowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, nadrabia brakujące przedmioty nr 12-13 w ZPSM, a przedmioty nr 1, 3, 4, 14-18 w SSO. Pozostałe przedmioty, w związku z tym, że są one obowiązkowe dla wszystkich specjalności, zaliczamy na podstawie przedłożonych świadectw z ZPSM.

Wysokość opłaty za naukę w tym trybie ustala Zarząd Fundacji na początku każdego roku szkolnego. 

 

Kandydaci spoza Przemyśla mają możliwość podjęcia nauki zarówno w SSO, jak i w szkole ogólnokształcącej. Najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest podjęcie nauki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia w Przemyślu (OSM II st.). Kandydaci z Ukrainy, posiadający Kartę Polaka mogą kształcić się na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. W związku z tym do nich również kierujemy tę ciekawą ofertę, którą stanowi połączenie nauki w SSO z jednym z przemyskich liceów ogólnokształcących. W wyżej wymienionych przypadkach istnieje możliwość zakwaterowania w internatach, bursach lub w akademiku na terenie naszego miasta.

 

Po zakończonym cyklu kształcenia Prezes Zarządu SSO oraz Prowincjał Salezjanów Inspektorii Krakowskiej wydają dyplom, wraz ze spisem zrealizowanych w cyklu kształcenia przedmiotów i otrzymanych ocen, potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe.