Salezjańska Szkoła Organistowska

w

Przemyślu


Szkoła organistowska 

REGULAMIN

 

Organizatorzy

1. Ofertę edukacyjną tworzy fundacja Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu (dalej: SSO) z siedzibą pod adresem: pl. Bł. Ks. Augusta Czartoryskiego 2 (dawniej: ul. św. Jana Nepomucena 3), 37-700 Przemyśl, NIP: 7952549978, REGON: 381039194, NR KRS: 0000743675, we współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu (dalej: ZPSM) z siedzibą pod adresem: ul. Słowackiego 91, 37-700 Przemyśl, NIP 7951802777, Regon 000277753, na podstawie Porozumienia o współpracy zawartego w dniu 1 września 2020 roku w Przemyślu.

2. Zajęcia w ramach szkoły organistowskiej odbywają się w siedzibie SSO, ZPSM oraz w kościele salezjanów pw. św. Józefa w Przemyślu.

Cel

3. Głównym celem edukacyjnym jest kompleksowe przygotowanie muzyczne oraz liturgiczne młodzieży zmotywowanej i zdolnej do uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie muzyki kościelnej. Realizacja procesu kształcenia prowadzi także do nabycia kwalifikacji formalnych do pracy w Kościele. Podjęte działania edukacyjne nakierowane są pośrednio na kontynuację tradycji kształcenia w Przemyślu organistów liturgicznych.

Plan nauki

4. Oferta edukacyjna adresowana jest do młodzieży od 10 do 23 roku życia.

5. Szkoła trwa 6 lat; prowadzona jest w trybie dziennym oraz wieczorowym na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.

6. Uczniowie realizują w ZPSM obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z podstawy programowej dla szkół muzycznych II stopnia oraz emisję głosu (zajęcia indywidualne), zaś w SSO przedmioty uzupełniające; akompaniament liturgiczny (zajęcia indywidualne), praktykę liturgiczną (zajęcia indywidualne), śpiew liturgiczny (zajęcia grupowe),śpiew gregoriański (zajęcia grupowe), liturgikę (zajęcia grupowe) i prawodawstwo muzyki kościelnej (zajęcia grupowe).

7. W przypadku, gdy dla ucznia instrumentem głównym w ZPSM nie są organy wówczas realizuje ten przedmiot jako instrument dodatkowy w ZPSM lub w SSO.

Warunki przyjęcia

8. Procedura rekrutacyjna opisana jest w osobnym dokumencie poniżej.

9. Kandydaci powinni w odpowiednim terminie dostarczyć pod wskazany adres podpisane wnioski o przyjęcie do ZPSM i SSO oraz pozytywnie zdać egzaminy wstępne. Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników rekrutacji (list rankingowych) i przewidzianych limitów miejsc.

10. Kandydaci, którzy nie ukończyli szkoły muzycznej I stopnia powinni podczas egzaminów wstępnych wykazać się wiedzą i umiejętnościami na tym poziomie. Osoby niespełniające tego wymogu mogą ubiegać się o przyjęcie na kurs przygotowawczy (realizowany w SSO), mający na celu rozpoznanie umiejętności, nadrobienie zaległości i przygotowanie do egzaminu wstępnego na kolejny rok szkolny.

11. Istnieje możliwość przyjęcia do klasy wyższej niż pierwsza. Wówczas konieczne jest zdanie egzaminów dodatkowych [zob.Materiały dodatkowe dla kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza OSM i PSM II stopnia, Instrumentalistyka].Kandydat zdaje egzamin z instrumentu głównego, z fortepianu oraz egzaminy z wszystkich przedmiotów teoretycznych, które są realizowane w klasach niższych.

12. Kandydaci spoza Przemyśla mają możliwość podjęcia nauki zarówno w SSO, jak i w szkole ogólnokształcącej na terenie Przemyśla. Najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest podjęcie nauki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia w ramach ZPSM (z przedmiotami ogólnokształcącymi).

Egzaminy i dyplom

13. Dla każdego ucznia tworzy się indywidualną kartę ocen, w której notowane są oceny semestralne otrzymane w ZPSM oraz w SSO.

14. W SSO pod koniec każdego roku szkolnego odbywa się egzamin z przedmiotu uzupełniającego realizowanego w tymże roku. Rezultatem tego egzaminu może być ocena pozytywna bądź negatywna. W przypadku oceny negatywnej uczeń podchodzi do egzaminu ponownie, aż do momentu uzyskania oceny pozytywnej.

15. Po ukończeniu całego cyklu kształcenia i zdaniu wszystkich egzaminów uczeń otrzymuje dyplom ukończenia Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej w Przemyślu, wraz ze spisem zrealizowanych przedmiotów, potwierdzający nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu organisty.

16. Dyplom wydaje Prezes Zarządu SSO oraz Prowincjał Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii Krakowskiej.

Opłaty

17. Na początku każdego roku szkolnego SSO ustala wysokość miesięcznej opłaty za naukę. Ustaloną kwotę wpłaca się na konto bankowe SSO do 10 dnia każdego miesiąca (z góry), w którym odbywa się nauka (od września do czerwca – 10 miesięcy).


 

ZAPISY na rok szkolny 2024/25 trwają do 9 maja 2024 r.

PROCEDURA REKRUTACYJNA: tutaj

Planowane OPŁATY na rok szkolny 2024/25:

90 zł /mc – szkoła organistowska

180 zł /mc – szkoła organistowska z uwzględnieniem zajęć z emisji głosu w ramach SSO

240 zł /mc – kurs przygotowawczy

INFORMACJI udziela dr hab. Daniel Prajzner: tel. 509 454 089, e-mail: sso@sdb.krakow.pl